Библиотека за управление

Управление на персонала в консултантски организации

Предмет, обект, цели, задачи и хипотези на изследването.

Целта на изследването е консултиране на организации, работещи в Москва, с персонал от над 10 души

Предметът на изследването е управление на човешките ресурси

Изследователски хипотези

 1. Парите не са основният мотиватор на поведението на хората в консултантските организации
 2. Хоризонтална и вертикална мобилност над 15% годишно
 3. Мобилността е следствие от кариерния растеж, а не от неудовлетвореността от работата в тази област
 4. Нивото на сближаване и участие в малки групи е изключително ниско

Научни цели:

 1. Идентифициране на социално-демографските характеристики на персонала на консултантските организации
 2. Определете спецификата на управлението на персонала в консултантските организации
 3. Определете степента на влияние на малките групи върху поведението на служителите
 4. Определете основните мотиватори на поведението

Цели на изследването

Въз основа на данните от социологическото проучване, разработвайте препоръки за специалисти по HR услуги на консултантски компании, които могат да подобрят ефективността на управлението на персонала

Съдържание

Глава I. Мотивация на поведението и други фактори, влияещи върху ефективността на фирмата за управление на персонала
 1. Мотивационно поведение и влиянието му върху избора на начини за ефективно управление
 2. Социалните групи и ефекта, който оказват върху влиянието на управлението
 3. Набор от обективни фактори, влияещи върху ефективността на управлението на персонала

Глава II. Примери за избор на методически управленски системи и тактики на страните в процеса на управление

 1. Най-често срещаните опции за тактиката на страните в процеса на управление

Глава III. Характеристики на управлението на персонала в консултантските фирми, опериращи на руския пазар

 1. Връзка между характеристиките на управлението на персонала в консултантските фирми със специфичните дейности на фирмите
 2. Обосновка на методологията за събиране на информация
 3. Някои социологически характеристики на персонала на консултантските фирми, опериращи в Русия, и мотивацията на разпределените основни групи
  • Как оценявате работното си натоварване?
  • Как се чувствате по отношение на извънреден труд?
 4. Възможни методи за управление на персонала на консултантските фирми и съществуващата практика за управление на персонала на фирми, опериращи в Русия
  заключение
  Списък на използваната литература

Приложение: Въпросник