Библиотека за управление

Курс на лекциите "Основи на финансовото управление"

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Основни категории финансово управление: капитал, печалба, финансови ресурси, паричен поток

1.1. Разходи и капитал
1.2. Печалба и паричен поток
1.3. Финансови ресурси на предприятието
1.4. Видове отчети за паричните потоци
Допълнително четене на глава 1

2. Времева стойност на парите

2.1 Основи на финансовото изчисляване
2.2 Елементарни финансови изчисления
2.3 Определяне на настоящата и бъдещата стойност на паричните потоци
2.4 Изчисляване на основните параметри на паричните потоци
Допълнително разяснение на глава 2

3. Алтернативни разходи във финансовото управление

3.1 Финансов и икономически характер на алтернативните разходи
3.2 Прилагане на концепцията за алтернативни разходи във финансовото управление
3.3 Алтернативни разходи и времева стойност на парите
3.4. Оцени на основните финансови активи
Допълнително четене на глава 3

4. Финансови пазари

4.1. Същност и видове финансови пазари
4.2. Значението на финансовите пазари за дадено предприятие
4.3. Хипотеза за пазарна ефективност
4.4. Основните показатели на финансовия пазар
Допълнително разяснение на глава 4

5. Рентабилност и риск

5.1 Същност и методи за измерване на рентабилността
5.2. Определяне на средната рентабилност
5.3. Очаквана възвръщаемост на основните финансови инструменти
5.4. Риск и нейните видове
5.5. Количествено измерване на риска
5.6. Моделът за оценка на финансовите активи (CAPM)
5.7. Финансов ливъридж
Допълнително прочитане на глава 5

6. Определяне на цената на капитала за обосноваване на инвестиционните решения

6.1. Цената и структурата на капитала
6.2. Определяне на цената на привлечения капитал
6.3. Определяне на цената на собствения капитал
6.4. Определяне на средната и пределната цена на капитала