Библиотека за управление

Финансов анализ: Системен подход

Dzyuba S.A. IrGTU

В тази статия се прави опит да се представи накратко финансовия анализ. Тъй като самият термин "анализ" определя посоката на изследване от общо до конкретно, това диктува и определена логика в последователността на приложните изследователски методи и тяхното приложение върху обекти.

Ако започнем от най-общите разпоредби, тогава всяко предприятие се създава и функционира за производството и продажбата на определени продукти. Тази част от предприятието се нарича оперативна (или производствена, или икономическа, или основна). Създаването, разширяването, намаляването или реорганизацията на дадено предприятие е неговата инвестиционна дейност. Финансовата дейност ще се разбира като търсене на ресурси за финансово осигуряване на оперативни и инвестиционни дейности.

На първо място, финансовата дейност се анализира, защото позволява да се направи най-общата оценка на изпълнението, след което анализът на оперативните и инвестиционните дейности вече се извършва като подробности за факторите, които оказват влияние върху финансовия резултат.

Аналитично отчитане

Основното отчитане на предприятието по отношение на решаването на проблемите на финансовата аналитика действа като основен източник на първоначалните данни. Това означава, че за целите на управлението или други решения, то трябва да бъде подложено на допълнителни трансформации, резултатът от които може да бъде както набор от коефициенти, така и специални формуляри за аналитична отчетност, предназначени за решаване на конкретни проблеми, т.е. Увеличаване на прагматичната информативност.

Една от тези задачи е представянето на баланса, в който средствата, които са на разположение на предприятието, и източниците на тяхното финансиране, ще бъдат отразени и структурирани. Въпреки това, преди да се стигне до неговото формиране, не е неуместно да се направи консолидиран преглед на тях, което също ще даде възможност за по-ясно определяне на използваната терминология. В него съществуват известни различия, формирани поради налагането на речника на времето на планираната икономика в русифицираните англоезични понятия.


Фигура 1. Структура на активите и пасивите. Площта на блоковете съответства на дела в структурата на баланса.

На фиг. 1 показва схема на подкрепа на баланса, в която са отразени следните структурни блокове:

1. Дълготрайни активи - те са дългосрочни активи, те са нетекущи активи. Дългосрочните активи включват дълготрайни активи (ОС) и нематериални активи, незавършени капиталови инвестиции (придобити, но не са възложени от Оперативната програма), дългосрочни финансови инвестиции (инвестиции в дъщерни дружества и зависими дружества).

2. Краткосрочни активи (текущи активи) - те са текущи активи, те са текущи активи. Това включва различни запаси (суровини, материали, полуфабрикати, готови продукти и стоки), задължения на купувачи и доставчици (вземания), различни видове парични средства (парични средства, сметка за сетълмент, валутна сметка, краткосрочни финансови инвестиции).

3. Капиталът е същият като капитала. Това включва всички източници на финансиране, предоставени от собствениците на предприятието (основен капитал и спечелени печалби).

4. Дългосрочни задължения (фиксирани пасиви) - привлечени средства от дългосрочна употреба, предназначени за инвестиционно финансиране.

5. Краткосрочни пасиви - текущи пасиви. Това включва краткосрочни заеми и заеми, дългове на доставчици и купувачи (платими сметки), просрочени задължения към бюджета, персонал, собственици и др.

6. Инвестиционен капитал - това е напреднал капитал. Това включва всички дългосрочни източници на финансиране, т.е. Собствени средства плюс дългосрочни задължения.

7. Задължения - включва всички източници на финансиране, предоставени от трети страни, независимо от периода на тяхното използване.

8. Работен капитал - собствен оборотен капитал. Стойността му се изчислява като разлика между краткосрочните активи и пасиви, поради което (вж. Фигура 7.2) представлява част от текущите активи, финансирани от дългосрочни източници. Понякога циркулиращият капитал е терминологично объркан с оборотния капитал.

9. Нетни активи (нетни активи) - част от активите, финансирани от собствени източници на финансиране. На сумата се равнява на собствени средства.

Структурните блокове 1-5 са представени в стандартната форма на баланс, тъй като неговите раздели, а блоковете 6-9 не са изрично налични, което създава неудобства при провеждането на проучването. Можете обаче да създадете такова аналитично представяне на баланса, в който всичките 9 блока да бъдат представени едновременно.

Таблица 1. Състав на аналитичния баланс

Име на секцията

Наименование и метод на изчисление

Дълготрайни активи:

A F (от дълготрайни активи)

Текущи активи:

A C (от текущи активи)

Текущи пасиви:

L C (от текущи задължения)

Работен капитал

C W = A C - L C (от работен капитал)

Инвестираният капитал

C I = A F + C W (от инвестиционен капитал)

Дългосрочни задължения

L F (от фиксирани пасиви)

Заетите средства

L = L F + L C (от пасивите)

Нетни активи

A N = C - L F (от нетни активи)

Собствени средства:

E (от собствения капитал)

Правилността на аналитичния баланс във формата, представена в таблица 1. 1 се проверява чрез равномерност на размера на нетните активи, получени чрез сетълмент чрез други балансови позиции, и сумата на собствените средства, която се формира въз основа на първоначалните операции.

В допълнение към баланса, задължителната триада на финансовите отчети включва отчет за приходите и разходите (LAS) и отчет за паричните потоци (SDS). Формите им, приети в националното счетоводство, са напълно неподходящи за нуждите на финансовия анализ. По този начин няма разделение на разходите на променливи и константи в SDA, амортизацията, финансовите разходи и компенсацията на труда не се разпределят в структурата на разходите. В интерес на справедливостта следва да се отбележи, че при международните корпоративни отчети не се разпределя и трудовото възнаграждение, въпреки че е необходимо за оценка на изпълнението (вж. По-долу "Анализ на инвестиционния фактор"). Освен това корпорациите искат да покажат финансовите си разходи в разпадна форма като разликата между приходите от лихви и разходите, което нарушава оценката на ефекта от финансовия ливъридж (виж "Доходност и анализ на факторите на финансовите дейности" по-долу).

Що се отнася до ДДС, при вътрешното отчитане е аналитична разбивка на оборота по парични сметки. В тази форма тя изобщо не дава никаква ценна информация, поради което в международното отчитане тя се представя като преговаряща форма на баланс, т.е. Като промяна в баланса между две отчетни дати, изградени въз основа на следните принципи:

  • Увеличението (увеличението) на активните позиции се отразява като изходящ поток от парични средства (с минус) и пасивен - като приток (с плюс).
  • Докладът задължително съдържа три раздела: оперативни, инвестиционни и финансови дейности.
  • Оперативните дейности включват нетна печалба, амортизация и промени в текущите активи и пасиви.
  • Структурата на инвестиционната дейност включва промяната на дълготрайните активи без амортизация
  • Структурата на инвестиционната дейност включва промяната на инвестирания капитал без нетна печалба.

В тази форма DDS е много по-добре от "директния", отговаря на въпроса, от какви източници се получават и къде се изразходват парите. Така номинално очакваният общ приток на парични активи на предприятието е сумата от нетната печалба и амортизацията. Ако реалната му стойност се различава от номиналната стойност (и това е в повечето случаи), SDS, съставен от оборота на паричните сметки, не е в състояние да разкрие причината за това несъответствие. Но в косвената DDS ще бъде напълно видимо, каква сума е отишла за попълване на текущите активи, намаляване на задълженията към банката, доставчиците и т.н.

Рентабилност и факторен анализ на финансовите дейности

Печалбата е израз на финансовия резултат на предприятието. Няма значение дали мениджърът или собственикът определя целта за максимално увеличаване на печалбите като основна цел, както е направено от "класическия" курс на теорията на икономическото управление, или печалбата се явява като вторичен или "допълнителен" резултат от постигането на по-важни цели, диктувани от модерните доктрина. Във всеки случай, без печалба предприятието може да съществува само за ограничен период от време. Ето защо формирането на финансовия резултат и оценката на рентабилността като способност за генериране на печалби трябва да бъдат отправната точка за анализиране на дейността на предприятието.

Рентабилността характеризира, фигуративно казано, "силата" на фактора на формиране на печалба, поставен в знаменателя на израза. Менюто на такива фактори е доста разнообразно, но сред тях има и един, който би трябвало да е от първостепенно значение за собственика на предприятието. Става въпрос за възвръщаемостта на собствения капитал

, (1)

Когато p (от печалбата) - нетна печалба, E (от собствен капитал) - собствен капитал (наричан по-долу "капитал"). Той изразява колко процента от инвестираните от собствениците средства в предприятието се връща под формата на печалба.

Той може да бъде представен под формата на факториално разлагане, известно като формула на Du Pont:

, (2)

Когато s (от продажби) - обемът на нетните (без данъци) продажби, C I (от инвестирания капитал) - инвестираният капитал. Всеки фактор на експанзията отразява приноса на оперативната, инвестиционната и финансовата дейност съответно за формирането на възвръщаемост на капитала.

Всъщност, първият фактор е рентабилността на продажбите. Отразява ефективността на управлението на разходите, което е точно прерогатив на оперативната (производствената) дейност. Вторият мултипликатор е оборотът на инвестирания капитал и характеризира ефективността на инвестиционната дейност, тъй като показва колко продажби се генерират от инвестиции в дълготрайни активи и оборотен капитал на предприятието ( C I = E + L F = A F + C W ).

Структурата на факторите показва, че в рамките на оперативните дейности е възможно да се увеличи рентабилността на captal чрез намаляване на производствените разходи. В инвестиционната дейност то стимулира продажбите със същата сума на активите или намалява обема на активите, без да променя продажбите, нито увеличаването на активите, придружено от изпреварващо нарастване на продажбите. Въпреки това, всички тези дейности могат да доведат до непряко влияние на фактори един върху друг. По този начин намаляването на разходите ще увеличи оперативния фактор, но ако това се постигне чрез технологични подобрения, дължащи се на модернизацията на оборудването, това ще доведе до увеличаване на активите и съответно до намаляване на фактора инвестиционна активност. Може би обратният ефект. Например, насърчаването на продажбите може да не бъде придружено от ръст на активите, но изисква допълнителни транзакционни разходи за промоционални дейности. В резултат на това ще бъде възможно намаляване на рентабилността на продажбите. Ето защо е необходимо да се наблюдава взаимният ефект на оперативните и инвестиционните фактори чрез техния продукт, който е възвръщаемостта на инвестирания капитал:

, (3)

В тази форма тази формула има следния логически недостатък: инвестиционният капитал в знаменателя обединява инвестиционните източници на финансиране, предоставени от собствениците и трети страни C I = E + L F , докато печалбата в числителя "служи само на лицата". Ето защо ще бъде по-правилно:

, (4)

Когато лихвата е начислена при дългосрочни задължения при среднопретеглена лихва i при отчитане на данъка върху дохода при ставка n . В тази форма rC може да се тълкува и като рентабилността на капитала, каква би била, ако всички инвестиции бяха финансирани само за сметка на собствени средства. Наистина, ако в C I = E + L F заемните средства се заменят със собствени средства, нетната печалба ще се увеличи точно със сумата на неначислената лихва, намалена с данъка върху печалбата.

Третият множител на факториалното разграждане на Dupont демонстрира ефективността на финансовото управление. Тук се характеризира със съотношението на заемните и собствените средства. В оригиналното представяне на фактора, тя се изразява непряко, но може да се разкрие по-ясно от малката му трансформация:

, (5)

Когато L F (от фиксирани пасиви) е сумата на дългосрочните пасиви.

Като част от финансовите дейности, положителното въздействие върху възвръщаемостта на капитала изглежда проста: трябва само да увеличи дела на пасивите в пасивите. В тази форма обаче не се взема под внимание фактът, че заемът включва изплащане на лихва, намаляваща нетната печалба, в резултат на което първият фактор при разпадането на Dupont (4) ще "падне". С други думи, винаги, когато ще преместим финансовия фактор C I / E нагоре, оперативният коефициент p / s ще се "движи" надолу. Поради това окончателното въздействие върху възвръщаемостта на капитала ще зависи от кой от тези фактори ще се отрази на по-силните.

За да разберем механизма на действие на открития ефект, нека да разгледаме неговото действие в пример в опростена форма. Нека да сравним с какви финансови последици изграждането на втория етап на дадено предприятие ще бъде резултат от собствени средства (вариант 1) или от заемни средства (вариант 2).

Таблица 2. Сравнение на инвестиционните опции от собствени или привлечени източници на финансиране

Първи завой

2-ра линия

Var. 1

Var. 2

Постоянни активи

2000

4000

4000

Собствени средства

2000

4000

2000

задължения

0

0

2000

продажбата

800

1600

1600

Лихви (8% годишно)

0

0

160

Печалба *

120

240

80

Финансов фактор

1

1

2

Рентабилност на продажбите

15%

15%

5%

Възвръщаемост на капитала

6%

6%

4%

Забележка: * За да се опрости примерът, печалбите се увеличават в същото съотношение като продажбите. Освен това данъкът върху печалбата не се взема предвид.

От таблицата. 2 може да се види, че по време на изграждането на втория етап не настъпват структурни промени в източниците на финансиране и разходи, дължащи се на собствени средства, в резултат на което показателите за рентабилност не се променят. Ако строителството на втория етап се осъществява за сметка на заемните източници (версия 2), финансовият фактор се увеличава два пъти и рентабилността на продажбите пада 3 пъти, в резултат на което рентабилността на капитала се намалява с една трета.

След това ефектът от използването на привлечените средства може да бъде изразен като разликата между възвръщаемостта на капитала r , която се е развила с наличните източници на финансиране и възвръщаемостта на капитала , Каквото и да е, ако вместо заемните източници използват само собствените си:

,

След това е окончателно:

, (6)

Където Δr = r - r C е ефектът на финансовия лост, изразен като продукт на диференциалния лост δ = r C - i n (аналогов на прилаганата физическа сила) върху рамото L = L F / E. Той показва колко процентни пункта възвръщаемостта на собствения капитал спрямо настоящата структура на източниците на финансиране е различна от рентабилността, което би било само с използването на собствени средства. Знакът за ефекта на финансовия лост се определя само от стойността на разликата, тъй като рамото може да бъде само положително.

Анализиране на данните от примера от таблица. 3, от (6) с опростяващото предположение, че n = 0 , виждаме, че отрицателната стойност на разликата r C - i n <0 е причината за отрицателния ефект на финансовия ливъридж, довел до спад в рентабилността на капитала. При това условие рентабилността на продажбите ще падне повече от нарастването на финансовия фактор, в резултат на което използването на задължения като източник на финансиране за инвестиции определено не е рентабилно.

Финансова устойчивост

Ефектът на финансовия лост Δr може да бъде отслабен чрез рамото за Λ <1 , или може да бъде увеличен за Λ> 1 . Усиленото рамо действа като фактор, който увеличава рентабилността с положителна разлика (r C - i n ) = δ> 0 и я "яде" отрицателно, т.е. Провокира възникването на загуби и по този начин прави финансовото състояние на предприятието неустойчиво.

Изглежда, че от това следва, че с положителна диференциация трябва да се следва финансовата стратегия за укрепване на рамото и ако тя е отрицателна, тя трябва да бъде отслабена. Формално това е вярно, но трябва да се помни, че укрепването на рамото е много по-лесно, отколкото отслабването. Всъщност, за да се укрепи рамото, е необходимо да се инициира инвестиционен проект и да се наберат привлечени средства, за да се финансира. Ако този проект е неуспешен или по някаква друга причина разликата става отрицателна, а след това бързо да се отпусне лоста, е необходимо бързо да се изпълнят задълженията и това изисква доста силен източник на печалба. Но в крайна сметка отрицателният диференциал е просто последица от недостатъчната печалба, така че няма никакъв мощен източник. Алтернатива на дългия обход от формирания дълг може да бъде само спешното въвеждане на част от активите, които в противопожарната охрана не могат да се извършват с надлежна полза. Такое решение в любом случае будет означать сокращение бизнеса.

Описанная выше ситуация именуется потерей финансовой устойчивости. Из формулы эффекта финансового рычага (8) однозначно следует, что усиление плеча, с одной стороны, автоматически увеличивает рентабельность собственного капитала (при положительном, разумеется, дифференциале), а с другой стороны одновременно снижает финансовую устойчивость независимо от знака и величины дифференциала. Поэтому агрессивная финансовая политика будет придерживаться усиленного значения плеча Λ>1 с целью повышения рентабельности собственного капитала за счет снижения финансовой устойчивости, а консервативная, наоборот, будет придерживаться ослабленного плеча Λ<1 .

Классическая теория финансового управления полагает, что финансовая политика должна быть консервативной или, как крайний случай, нейтральной, т.е. Λ=1 . Однако, в финансовый кризис 2008 г. практически все крупные корпорации вошли с балансом, демонстрирующим их финансовую политику как агрессивную.

Здесь следует обратить внимание на еще одну особенность эффекта финансового рычага (8). Если предприятие на протяжении нескольких лет будет поддерживать постоянный объем заимствований L F и получать при этом стабильные прибыли, то последнее неизбежно приведет к росту собственного капитала E и, следовательно, ослаблению плеча. И наоборот, наличие продолжительных убытков при тех же условиях (не путать с отрицательным дифференциалом — он может иметь место и при наличии прибыли) приводит к снижению E и усилению плеча.

Поэтому, как мы видим, даже нейтральная финансовая политика прибыльного предприятия требует постоянного увеличения объема заимствований, а, следовательно, и инвестиций (ранее было показано, что заимствования без инвестиций смысла не имеют). Видимо, в условиях предшествующего кризису 2008 г. экономического бума, корпорации для сохранения конкурентных позиций постоянно прибегали к массированным инвестициям, что в конечном итоге вынудило их пренебречь законами финансовой безопасности.

Обычно степень зависимости от внешних источников финансирования характеризуется коэффициентом автономии E/L , но по своей сути он ничем не отличается от плеча рычага Λ=L F /E , которое поэтому одновременно можно использовать вместо этой оценки финансовой устойчивости.

В наборе аналитических коэффициентов, таким образом, вместо трех дублирующих друг друга показателей (финансового фактора (7), фактически равного Λ+1 , плеча рычага Λ и коэффициента автономии 1/ Λ ) можно использовать только один из них — плечо. Это не только не снизит информативность оценок, но и будет постоянно указывать на связь между эффектом финансового рычага и финансовой устойчивостью.

Еще одним индикатором финансовой устойчивости является сбалансированность источников финансирования. Оно требует соответствия активов и пассивов по срокам использования. Это означает, что долгосрочных источников финансирования должно быть больше, чем постоянных активов C I >A F . Одновременно это можно понимать как требование обеспечения положительного оборотного капитала, поскольку C I — A F = A C — L C = C W > 0 .

Рисунок 2. Существование нижней границы величины оборотных активов, именуемой системной составляющей.

Однако для правильной сбалансированности источников финансирования просто положительного оборотного капитала недостаточно. Он должен иметь величину порядка системной части оборотных активов (см. рис. 2). Действительно неснижаемый остаток оборотных средств с финансовой точки зрения «ведет себя» так же, как и постоянные активы: будучи физически мобильной компонентой, в структуре активов баланса он имеет постоянную величину. Поэтому вполне логично, что он должен финансироваться за счет долгосрочных источников финансирования.

ликвидност

Показатели финансовой устойчивости описывают состояние долгосрочных источников финансирования. Краткосрочные источники также влияют на финансовую безопасность, но только в краткосрочной перспективе, поэтому характеризуются набором показателей ликвидности, которые отражают способность предприятия обслуживать текущие обязательства. Своеобразным мостиком между этими группами показателей выступает коэффициент общей (текущей) ликвидности:

, (7)

который по смыслу отражает то же, что величина оборотного капитала C W = A C — L C , только в виде частного.

Обычно оценивают три уровня ликвидности: текущий или общий (7), (средне-) срочный и мгновенный. В последнем случае в качестве обеспечения платежеспособности в числителе принимаются только наиболее ликвидные активы A M , т.е. денежные и приравненные к ним средства (валютные средства, денежные средства в пути, краткосрочные финансовые вложения):

, (8)

В качестве обеспечения среднесрочной ликвидности к денежным средствам обычно добавляют рабочую (не просроченную) дебиторскую задолженность, поскольку ее степень ликвидности наивысшая после денежных средств. Однако такой подход породит проблемы в определении этого показателя для предприятий, в деятельности которых дебиторская задолженность не образуется или почти не образуется. К таковым, например, относится большинство операторов розничной торговли. В этом случае вместо нее можно включить товар, Такая замена осложнена тем, что отсечь его низколиквидную составляющую гораздо более затруднительно, поскольку этих данных в финансовой отчетности не отражается.

Из всех трех обсуждаемых, коэффициент срочной ликвидности является самым проблематичным с точки зрения методологии расчета и наименее информативным. Действительно, если анализ показывает, что имеются проблемы с мгновенной ликвидностью, а срочная, при этом, соответствует норме, то это, скорее всего, сигнализирует о том, что включаемая дебиторская задолженность содержит просроченную составляющую, а товар, соответственно, неликвидную.

Гораздо более важным представляется методологически правильный контроль мгновенной ликвидности. Если по данным за некоторый отчетный период мгновенная ликвидность «провалилась» ниже величины стандартного норматива ( λ M < 0.2 ), то это вовсе не означает наличия проблем. Действительно, это может быть результатом случайного стечения обстоятельств вследствие, например, осуществления крупных оплат непосредственно перед отчетной датой. Такая ситуация проиллюстрирована на рис. 3 (период 16).


Рисунок 3. Динамика коэффициента мгновенной ликвидности. Несмотря на то, что значение везде меньше нормативного (<0,2), однако, никаких систематических проблем это не вызывает.

Однако было бы неверным считать, что избежать неправильного диагноза можно, если использовать при расчете коэффициента ликвидности средние значения денежных остатков или любые другие усреднения. На фиг. 4 видно, что тренд ликвидности катастрофически «катится под гору», в то время как среднее значение лишь немного ниже нормативного. Из чего следует, что посредством усреднения можно легко «проглядеть» наличие опасных тенденций. Это касается не только вычисления мгновенной ликвидности, но и использования усреднения при расчете любых иных аналитических коэффициентов, как это повсеместно рекомендуется в методической и нормативной литературе. Там это обусловлено методологическими требованиями однозначности проведения вычислений, например, в случае судебных или иных споров.


Рисунок 4. Мгновенная ликвидность имеет выраженную негативную тенденцию, однако среднее значение находится чуть ниже нормативного уровня = 0,2.

Если же говорить об экономическом анализе, как инструменте подготовки информации для принятия управленческих решений, то здесь не следует опираться на усредненные данные без особой необходимости, для сглаживания, например, кратковременных колебаний и т.п. Напротив, наблюдение в динамике позволяет простыми средствами выявить закономерности или явления, подозрительные на закономерность. Так при более внимательном изучении рис. 3 видно, что пониженная мгновенная ликвидность наблюдается не только в 16-м периоде, но и в 4-м и 5-м. При этом. 4-й и 16-й периоды соответствуют апрелю месяцу, что может быть признаком некоторой закономерности, требующей более пристального изучения

Интенсивность использования оборотных средств

Достаточная ликвидность обеспечивает финансовую безопасность в краткосрочной перспективе. Она не может быть достигнута за счет использования заемных денежных ресурсов, поскольку в (7) и (8) они будут увеличивать и числитель, и знаменатель, что в целом существенно не улучшает коэффициенты ликвидности. Внутренние ресурсы денежных средств скрыты в текущих активах и могут быть задействованы посредством увеличения их оборачиваемости. Часто встречающаяся точка зрения, что за счет этого можно увеличить прибыль, строго говоря, является неверной. Непосредственным образом оборачиваемость никак не влияет на прибыль. Она позволяет мобилизовать денежные средства на покрытие ликвидности, и, если та становится достаточной, то это уже позволяет направить их на приобретение дополнительных активов, приносящих прибыль.

С этой точки зрения оборачиваемость как аналитический показатель характеризует не столько эффективность (финансовую отдачу), сколько интенсивность использования исследуемого ресурса. Он рассчитывается как отношение его оборота a к сальдовому остатку A

(9)

и равен количеству циклов в течение периода, за который рассчитана сумма оборота. Такая единица измерения крайне неудобна, поскольку необходимо постоянно уточнять: c оборотов произведено в год, месяц или квартал. К тому же, для восприятия результата его приходится мысленно переводить в длительность цикла, выраженную в днях. Поэтому гораздо более удобно пользоваться величиной периода оборота:

, (10)

където — длительность в днях отчетного периода, за который взят оборот a . Единицей измерения является количество дней. Тъй като , то чем больше будет оборачиваемость, тем длиннее период оборота.

Числитель и знаменатель формулы периода оборота находятся в четкой логической зависимости друг от друга: a должен представлять собой оборот, формирующий сальдовый остаток A . Ее легко выявить, если опираться на план счетов бухгалтерского учета. Рассмотрим на примере периода оборота дебиторской задолженности:

, (11)

Если под дебиторской задолженностью S понимать только обязательства покупателей, то она будет представлять собой сальдо по активной стороне счета 62. Тогда s однозначно должно быть рассчитано как оборот по дебету этого счета, т.е. представлять собой объем продаж. Для сальдовых остатков по пассивным счетам или пассивной стороне активно-пассивных счетов, соответственно, следует брать оборот по кредиту счета. Придерживаясь этого правила, можно, не рискуя запутаться, формировать сколь угодно детализированные или, наоборот, агрегированные показатели периода оборота.

Другим принципиальным моментом расчета периодов оборота является соблюдение принципа одинаковой входимости налогов в числителе и знаменателе. Так, объем продаж s всегда отражается в отчетности без НДС и других косвенных налогов. Сальдо по дебиторской задолженности, наоборот, отражается с налогами, поэтому величина S должна быть предварительно от них очищена.

Наряду с ς S одним из важнейших показателей является период оборота запасов:

, (12)

где M — сальдовый остаток материалов, e M — материальные затраты. Переменные этого коэффициента не требуют корректировки по входимости налогов, поскольку и материалы, и затраты в соответствии с принципами учета в отчетности отражаются уже очищенными от налогов. Зато здесь вынужденно нарушается принцип логической связи между оборотной и сальдовой переменными. Действительно, материальные остатки M представляют собой сальдо по активным счетам 10, 41, 43 и т.п. Тогда в знаменателе должен быть оборот по дебету этих счетов, т.е. приход материальных ресурсов. Но он в отчетности нигде никогда не отражается, поэтому приходится брать кредитовый оборот, представленный списанием материальных ресурсов на затраты e M .

Сумма ς S и ς M представляет собой операционный цикл — наиболее общую характеристику длительности использования средств предприятия:

ς O = ς M + ς S . (13)

Ее дополняет финансовый цикл, корректирующий операционный цикл на величину отсрочки по оплате счетов поставщиков материалов и услуг:

ς F = ς O — ς P , (14)

где ς P — период оборота кредиторской задолженности:

, (15)

где P — сальдовый остаток по счетам поставщиков (от payables), очищенный от НДС и других косвенных налогов, e S — затраты от использования услуг сторонних организаций. При расчете этого показателя также приходится нарушать принцип логической связи между оборотной и сальдовой переменными: в числителе P представляет собой сальдо по пассивной стороне счета 60, в знаменателе же e S , как и положено, представляет собой кредитовый оборот по этому счету в части поставщиков услуг. Для поставщиков материалов это снова будет соответствовать операциям прихода, не отражаемым в отчетности, поэтому, как и в (12) вместо прихода берется расход.

Кроме перечисленных показателей необходимо контролировать период оборота задолженности перед бюджетом и персоналом. Помимо этого специфика предприятия может потребовать некоторых отдельных более узких статей, например, контроль среднего срока поставки под заказ. Возможно и обратное, например, исключение из общих показателей товара, представленного на постоянной экспозиции и т.п. Именно в аналитическом разделе, посвященном оценке длительности оборота, ввиду нахождения его на уровне высокой детализации, наиболее уместно отражение специфики бизнеса.

Анализ операционного фактора

Операционный фактор формулы Дюпона (2) представляет собой рентабельность продаж r S = s/p . Детализация его влияния на рентабельность капитала раскрывается через объем и структуру затрат. Типовыми инструментами их исследования является анализ безубыточности и производственного рычага применительно к операционной прибыли:

p o = s — e ν — e f , (16)

где s — объем продаж, e ν — переменные затраты, e f — постоянные затраты. Для переменных затрат условно можно полагать, что их величина составляет фиксированную долю от объема продаж: υ= s/ e ν .

Точка безубыточности представляет собой такой объем продаж, который доставляет нулевую величину операционной прибыли. Применяя к (16), получаем:

, (17)

Рост безубыточного объема может означать реальное ухудшение ситуации из-за роста постоянных и/или переменных затрат. С другой стороны, ухудшения может и не быть, если это одновременно сопровождается ростом продаж, но непосредственно из (17) этого видно не будет, ввиду чего этот аналитический показатель следует дополнить вычислением коэффициента безубыточности:

, (18)

Он сопоставляет реальный объем продаж и безубыточный. Если точка безубыточности (17) растет, а коэффициент (18) не меняет своего значения, то это явный сигнал о негативном изменении структуры затрат. Если же их увеличение происходит одновременно, то речь идет о положительном действии некоторого фактора, компенсирующего увеличение затрат ростом продаж. Таковым может выступить, например, расширение деятельности или вступление в фазу сезонного роста.

Наряду с безубыточностью очень распространенной характеристикой структуры затрат является операционный рычаг:

, (19)

где p m = s — e ν = s(1 — υ) — операционная прибыль. Он является коэффициентом пропорциональности между темпом прироста операционной прибыли и темпом прироста продаж. Так, если k o = 2, при темпе роста продаж Δs/s = 10% , темп роста операционной прибыли составит Δp o /p o = k o Δs/s = 20% . Высокое значение рычага отражает очень значительную чувствительность операционной прибыли к изменению продаж, причиной которой является избыточный объем постоянных затрат.

На первый взгляд операционный рычаг дает ценную информацию, дополняющую анализ безубыточности. В действительности же и k o имеют слишком много общего:

, ,

Сравнивая преобразованные и k o можно увидеть, что они отличаются только знаменателями. Поскольку e f входит в них с разными знаками, то указанные коэффициенты будут изменяться в «противофазе», т.е. растеж будет обязательно сопровождаться снижением k o . Кроме того, при приближении к точке безубыточности значение операционного рычага будет стремиться к бесконечности из-за деления на ноль. Поэтому включать в перечень исследуемых аналитических коэффициентов одновременно и k o не имеет смысла, а если выбирать один из них, то предпочтение следует отдать коэффициенту безубыточности.

Наибольшую информативность представляет анализ безубыточности, производимый в динамике. При этом ни , ни по отдельности не характеризуют изменение структуры затрат исчерпывающим образом. Требуется их совместное наблюдение, да еще и одновременно с долей переменных затрат υ = s/ e ν . Тогда будет характеризовать относительную структурную динамику продаж и затрат, — только затрат, υ — только переменных затрат. Например, рост и при стабильном n сигнализирует, что постоянные затраты растут вслед за продажами. Это может говорить о наличии в структуре условно постоянных затрат переменной составляющей. Ако при этом вырос существенно, то это сигнал о наличии значительных структурных преобразований, вызванных, например, расширением деятельности, и т.д.

Анализ инвестиционного фактора

Инвестиционный фактор s/C I формулы Дюпона (2) можно назвать оборачиваемостью инвестированного капитала, поскольку при замене C I на эквивалентную часть в активах A F +C W (постоянные активы + оборотный капитал), он становится полностью соответствующим формальным признакам показателей оборачиваемости, сформулированным в (9). Инвестиционным этот фактор фигурирует потому, что характеризует величину отдачи в виде объема продаж от средств, инвестированных в долгосрочные активы и системную часть оборотных средств.

С этой точки зрения он тесно пересекается по смыслу с таким широко используемым в экономическом анализе времен плановой экономики показателем, как фондоотдача:

, (20)

где A PF — активная (производственная) часть основных средств по первоначальной стоимости. В качестве A PF может использоваться не только стоимостное, но и натуральное выражение, если оно лучше отражает аналитическое содержание задачи. Важно, чтобы эта величина всегда исчислялась по одним и тем же правилам.

Недостатком представления (20) является то, что фактором формирования продаж выступает только величина используемых активов. Это может привести к ошибочным аналитическим выводам. Например, в табл. 4 представлены два варианта запуска второй очереди предприятия. Они оба обеспечивают удвоение продаж. В первом случае увеличивается сменность работников, а во втором осуществляется замена оборудования на более производительное.

Таблица 4. Сравнение вариантов увеличения объема продаж и фондоотдачи

1-я очередь

2-я очередь

Вар. 1

Вар. 2

Постоянные активы (ОС), руб.

2000

2000

2000

Продажи, руб.

1000

2000

2000

Численность персонала, чел.

100

200

100

Производительность труда руб./чел

10

10

20

Фонд оплаты труда (ФОТ), руб.

200

400

250

Отдача ФОТ

5

5

8

Средняя оплата труда, руб./чел

2

2

2,5

Сменность оборудования

0.05

0.1

0.05

Капиталовата производителност

50%

100%

100%

Хотя оба варианта обеспечивают одинаковую фондоотдачу, которая в два раза выше, чем в 1-м столбце, их нельзя признать эквивалентными. Для выявления факторов, влияющих на величину фондоотдачи, так же как и в случае с рентабельностью капитала, здесь можно использовать разложение:

, (21)

где e w — затраты на оплату труда (ФОТ), q w — количество отработанного рабочего времени или среднесписочная численность работников как менее точный, но более доступный показатель.

Первым фактором s/ e w является отдача ФОТ, т.е. доля от продаж, идущая на оплату труда. Он характеризует трудоемкость производства. Второй фактор e w /q w — среднечасовой тариф (средняя заработная плата). Он демонстрирует величину компенсации трудовых усилий работников. Третий фактор q w /A PF — фондовооруженность. В более привычной форме A PF /q w он позволяет выразить количество производственных средств на один человеко-час или одного работника. Произведение первого и второго фактора s/q w представляет собой производительность труда.

В результате (21) позволяет выразить такие важные последствия инвестиционных решений, как трудоемкость, фондовооруженность, производительность и мотивацию труда. При его применении для данного ранее примера, описанные варианты будут иметь совершенно различные факторные характеристики.

Факторное разложение фондоотдачи (21) завершает логическую цепочку аналитических показателей, открытую формулой Дюпона (2) и охватывающую основные характеристики финансовой, операционной и инвестиционной деятельности.