Библиотека за управление

Методически указания за разрешаване на данъчен спор

Егор Батанов Данъчен партньор на Некторов, Савелиев и Партньори

Този материал е предназначен за всеки, който е срещнал данъчен спор, независимо дали става дума за допълнителна оценка на данъците въз основа на резултатите от одита, отказ за възстановяване на ДДС или връщане на надплатена сума. Срещата с данъчната страна на руската държавна машина в повечето случаи означава да се стигне до дълъг път, когато интересите на данъкоплатците наистина са защитени.

Малцина смятат, че са силни да постъпят по този начин самостоятелно, тъй като счетоводителите или финансовите директори не разполагат с правни познания, а вътрешните адвокати на компанията рядко притежават свободно тънкостите на данъчното счетоводство. Затова нашите специалисти решиха да подготвят този материал, за да споделят натрупания опит. Участието в десетки данъчни спорове с различни размери на територията на цялата Русия ни позволява да идентифицираме някои ключови въпроси, които ни позволяват да преминем компетентно през всички етапи на спора.

Самото влизане в данъчния спор, помнете най-важното:

 1. спечелят средно данъчен спор не е трудно. Това се потвърждава от общата статистика за досъдебното и съдебното решаване на делата в полза на данъкоплатците. Но не всички от тях биха могли да си позволят скъпи данъчни съветници;
 2. в данъчен спор, правилната методология носи 70% успех, тъй като руските проверки винаги правят грешки, повечето от които са значителни.

В нашия материал ще намерите методологическата основа за правилната подготовка на процедурните документи и представянето на Вашата позиция. Четенето на всеки раздел ще отнеме минимално необходимото време. Следвайки нашите съвети, ще ви позволим да защитавате независимо своите интереси без разходите на консултантите.

I. Предварителен етап

Предсъдебният етап на данъчния спор включва периода от момента на получаване на данъчния одиторски доклад с откритите нарушения преди решението на по-горния данъчен орган в отговор на жалбата.

Обръщаме вашето внимание на факта, че от 2011 г. насам нараства значението на досъдебната фаза, което преди това се счита за "необходимо зло" пред арбитражния съд. Сега в нашата практика често се отбелязват случаи, при които е възможно част от претенциите да бъдат премахнати от самия данъчен орган или от по-високо ниво.

Тази тенденция обаче има недостатък: арбитражните съдилища не вземат под внимание доказателствата, които данъкоплатецът би могъл да представи на данъчната администрация, но не го направиха по някаква причина. Този момент е от ключово значение в досъдебната фаза.

И сега за всичко в ред.

II Получаване на акт за проверка. Изготвяне на възражения

Този етап е най-важен, тъй като е в основата на целия бъдещ процес.

 1. Получавайки проверката на ръцете, служителят на фирмата подписва на последната си страница и посочва датата. От тази дата се разглеждат 15 работни дни за подготовка и подаване на възражения пред данъчната администрация.
 2. Документът за проверка трябва да бъде придружен от материали за проверка (копия на протоколи за разпит, протоколи за инспекции на помещения и т.н.)
 3. Не забравяйте, че данъчният орган може да изпрати удостоверяващ доклад по пощата, само ако данъкоплатецът се е оттеглил от получаването му (не се яви за акта за уведомяване на данъчния орган).
 4. Запомнете: дори ако са изтекли 15 работни дни, данъкоплатецът все още може да подаде допълнителни възражения и доказателства. До такава степен, че той може да вземе такива документи заедно с него на заседанието на комисията, за да прегледа материалите на одита. Данъчната администрация трябва да ги приеме.
 5. Прочетете действието няколко пъти. Започваме да работим с него. Задачата на този етап е да разберем какво не е наред с деянието. Грешките на данъчната администрация могат да бъдат: процедурни, формални, фактически и съществени.
 6. Не забравяйте, че по-голямата част от процедурните грешки (неспазване на сроковете за проверка, подаване на документи по покана на инспектора без писмено искане и т.н.) нямат значение! Не губете дори времето си, за да обясните тези грешки в възражения. Нито съдът, нито данъчните органи ще ги вземат предвид. Единственото изключение се отнася до неспазването на правилата на наказателното преследване, както ще обсъдим по-долу.
 7. Подобно правило важи и за формални грешки (отпечатъци, малки грешки в някои реквизити и т.н.).
 8. Нашата основна цел е грешките от факти и съдържание.
 9. Действителните грешки също могат да бъдат класифицирани като засягащи основата на искането и засягащи неговия размер. Втората група обикновено включва аритметични грешки, които са пълни с инспекциите.
 10. Запомнете: ако корекцията на аритметична грешка не е в състояние значително да намали размера на искането, по-добре е да не го мълчите в възражения. В противен случай данъчният орган ще има възможността да "подобри" при подготовката на текста на решението. При прехвърляне на аритметични грешки на решението, основано на резултатите от одита, данъкоплатецът има повече аргументи в следващите етапи.
 11. Ако аритметичната грешка е значителна, тя трябва да бъде посочена. Шансовете за корекцията му при вземането на решение са високи и това ще намали размера на санкциите по искане на данъчните органи.
 12. Друга група фактически грешки включва: препратки към неподаването на документи, които са били подадени или не са били поискани; препратки към липсата на задължителни реквизити в документите, които всъщност са там; непълното изследване на актуалните обстоятелства и т.н.
 13. Всички фактически грешки трябва да бъдат отхвърлени с посочване на съответните доказателства. Ако дружеството има доказателства, че доказателствата са предоставени на данъчните служители по време на одита, те не следва да бъдат повторно приложени към възражения.
 14. Отхвърлянето на непълно проучване на фактите в краен случай може да бъде извършено без доказателство. Да дадем пример: данъчните специалисти интервюираха собственика на помещенията, които посочиха, че не са предоставили помещения под наем на контрагента на компанията. Данъчните органи обаче не разбраха дали наемателите са сключили договор за подмяна с изпълнителя. Това е действителна грешка, която се опровергава, без да се предоставят допълнителни доказателства под формата на споразумение за подмяна.
 15. Грешки по същество - най-сложната категория, около която в крайна сметка и ще се развие спор. Това е погрешно тълкуване на същността на операциите, което например води до заключението за настъпването на обект върху данък, който не съществува. Или данъчният орган счита, че някои счетоводни операции не са предвидени в Данъчния кодекс и следователно са забранени. По принцип това е въпрос на тълкуване на нормите на данъчното законодателство, което в Русия досега позволява много такива случаи.
 16. Необходимо е да се спазва следната последователност: да се изложи позицията му, като се разчита на нормите на Руската федерация, на друго законодателство и подзаконови нормативни актове; да цитира писма от Министерството на финансите и Федералната данъчна служба, потвърждаващи законността на този подход; да приведат съдебната практика, чиито заключения съответстват на защитената позиция.
 17. Когато се позовавате на съдебна практика, първо считайте, че действията на Върховния арбитражен съд на Руската федерация (Решения на Пленума, Президиума, Информационни писма, Определения) са важни, а после и решенията на районния арбитражен съд, в чиято юрисдикция попадате. Само тогава можете да се обърнете към актовете на други окръжни съдилища, по-ниски съдилища.
 18. Желателно е да се избират колкото се може повече "свежи" актове на правоприлагащите практики.
 19. Не забравяйте, че в одитния доклад данъчните власти ще се опитат да се позовават и на правоприлагащите практики. Вие определено трябва да опровергаете всяка такава препратка: тя не принадлежи към предмета на спора; не тези конкретни обстоятелства; по-късните действия заемат различна позиция; законодателството се е променило и т.н.
 20. Нека да разгледаме случаите, когато счетоводният отдел е направил някаква грешка и твърденията на данъчните органи имат основания. В повечето случаи това не е извинение за отказ, въпреки че самите данъчни органи ще отправят такива въпроси към съда.
 21. Като минимум е необходимо да използвате следните аргументи. Ако грешката се крие в неправилното изпълнение на някои документи, можете да се обърнете към незначителността на грешката. Трябва да се има предвид, че в някои случаи неправилното отчитане не засяга дълга към бюджета.
 22. Силен аргумент, който, между другото, е приложим във всеки случай, може да послужи, че просрочията за един данък означават надплащане за друг. Класически пример - нарушение при отчитането на дълготрайните активи води до различни резултати по отношение на данъка върху доходите и данъка върху недвижимите имоти. В нашата практика имаше случай, когато само това беше достатъчно, за да оттеглим претенцията.
 23. Запомнете: ако дадена организация не е изпълнила задълженията на данъчен агент (не е удържала данък), само санкции и глоби могат да бъдат налагани от нея, но не и сумата на самия данък.
 24. Сега обратно към процесуални нарушения при изправянето пред съда. Има две основни грешки, които събирачите на данъци позволяват: наказателно преследване без установяване на факта за вина (класически пример е връзката с контрагентите) или липсва тригодишен срок за изчисляване на глобата. Тези точки задължително трябва да бъдат анализирани и взети предвид при подготовката на възражения.
 25. Трябва само да изградим правилно нашите възражения, които изглеждат така:
  • (наименование, телефон, адрес, лице за контакт с телефон и т.н.)), името на документа (възражението по закона за данъчния одит, номера, датата на акта), кратко въведение (условията за проверка, одитиран период и т.н.);
  • ако има много епизоди и възраженията са обемни (повече от 7-8 страници), препоръчваме да направите съдържание;
  • в първата част, в общи линии, да се посочат данъците, за които има искания, сумите на допълнителните такси и аргументите, използвани от одиторите;
  • втората част ще съдържа насрещните аргументи на данъкоплатците. Тези контра аргументи се разделят най-добре на отделни точки от закона за проверка със съответните подзаглавия. Във всеки такъв епизод, накратко, посочвайте позицията на рецензенти. Следва - избройте възраженията в този ред: грешки по същество (т.е. аргументи, които изключват валидността на искането по принцип), фактически грешки, информация за това дали има надплащане на данъци, ако приемате позицията на одиторите;
  • третата част трябва да съдържа информация за съществени процесуални нарушения, които биха могли да повлияят на оценката на акта за проверка;
  • в края на краищата е необходимо да се посочи частта на вносителя на петицията, в която да се иска да се вземат предвид всички аргументи на данъкоплатците, да се вземе решение за отказ от данъчно облагане;
  • като малък трик, ние все още използваме предложението, за да обложим специалистите да искат допълнителни документи, ако смятат, че им липсва нещо. По правило такива искания не се получават (освен ако не бъдат възложени допълнителни мерки), а фактът на предложението може да бъде използван на следващите етапи;
  • Освен това се посочва списъкът на заявленията и се поставя подписът на лицето чрез пълномощник или изпълнителен директор.
 26. Възраженията могат да бъдат изпратени по пощата, но ви препоръчваме да внесете две копия на текста в офиса на данъчната администрация. Ще има едно копие с приложенията, а на втория - подходящ знак.
 27. Остава само да се подготви за срещата на комисията да прегледа материалите на данъчния одит.

I.2. Участие в заседанието на комисията за преглед на данъчните одитни материали

Да се ​​преразгледа материалите на данъчния одит не беше формалност.

 1. Не забравяйте, че данъчната администрация трябва да ви се обади да прегледате материалите на одита. По пощата изпратете уведомлението по какъвто и да е начин (което можете да докажете). Ако това не е направено (и сте сигурни в него), решението за резултатите от одита ще бъде отменено само по тази причина
 2. Обикновено уведомлението за поканата се подава едновременно с акта за проверка. Или 2-3 дни по-късно. В повечето случаи датата на прегледа е последният ден за възражения + 1 ден. Данъчните власти всъщност ви информират, че няма да прочетете възраженията си предварително, затова много важна задача е да ги представите правилно в данъчната администрация.
 3. За участие в заседанието на комисията е необходимо да се издава пълномощно на всички представители на дружеството, с изключение на генералния директор. Главният счетоводител (дори ако всички, които са в инспекцията, го познават лично) също се нуждае от пълномощно.
 4. На заседанието на комисията изложи аргументите си по ред - на епизодите на възраженията.
 5. Започвайки с представянето на причините за следващия епизод, обърнете внимание на най-важните точки: този въпрос отдавна е решен в съдебната практика, инспекторите нарушават данъчните счетоводни данни и т.н. Така настроихте настроението.
 6. Освен това, заявете позицията си без да препрочитате текста на възраженията, но е съвсем пълно и логично. Такова изявление трябва да бъде подготвено предварително. Ако рецензентите започнат да се спори с вас в подробности, тогава можете спокойно да препратите към конкретни места в възраженията или документите, ако е необходимо.
 7. Запомнете: вашият събеседник е шефът или заместникът. началник на инспекцията. Всички други данъчни органи също го убеждават за тяхната правда. Цялото действие е пародия на съдебното заседание, след което шефът прави "обективно решение".
 8. Вашата задача е, че ръководителят на проверката след изследването на всеки епизод знаеше, че: Вие сте уверени в себе си, ще отидете по-далеч от властите, имате всички шансове за успех.
 9. Ако инспекторите започват да твърдят, че стоят в двора на своята длъжност (и това често се случва), можете да кажете, че вчера те са разгледали своите случаи (според отворената база данни на ВИЕ в Интернет) и не изглежда да могат да правят нищо да спечелиш. Този метод работи добре, тъй като всяка инспекция губи до 80% от случаите.
 10. Вероятно можете да се пазарите. На тях ще бъде предложено да премахнат повечето от претенциите в замяна на факта, че останалите няма да бъдат обжалвани. Необходимо е обективно да се преценят предимствата и недостатъците, тъй като, от една страна, данъчните власти демонстрират своята слабост и несигурност. От друга страна, за сметка на малки допълнителни такси, можете да осигурите по-спокоен предвидим резултат.
 11. В заключение на срещата на комисията, посочете кога трябва да очаквате решение. Понякога данъчните служители отчитат приблизително време (тази седмица, десет дни и т.н.).

1.3 Допълнителни мерки за данъчен контрол

Понякога, в резултат на резултатите от срещата на комисията, данъчният орган взема решение да предприеме допълнителни мерки за данъчен контрол.

 1. Екстри. дейностите са съкратен вариант за удължаване на одита. Данъчните органи имат много ограничени правомощия. Обикновено те просто изискват нови документи от вас или чакат резултатите от насрещните проверки.
 2. Не забравяйте, че данъчният орган може да поиска документи и информация само за онези епизоди, които са изложени в закона за проверка. Не можете да надхвърлите вече установените нарушения.
 3. Ако сте поискали документи, които не са свързани с твърденията, посочени в отчета за потвърждение, можете да напишете обоснован отказ.
 4. Не забравяйте, че в резултат на допълнителни дейности данъчните специалисти са длъжни да ви запознаят с резултатите си, да изготвят нов доклад за проверка, да ви дадат време да подготвите нови възражения и отново да поискате среща на комисията. Ако това не бъде направено, решението, основано на резултатите от одита, може да бъде отменено само по тази причина.
 5. След извършване на dop. мерки и преглед на резултатите от тях, данъчният орган е длъжен да издаде решение, което ще трябва да се обжалва пред по-висшестоящ орган.

1.4 Подготовка и подаване на жалба до по-висок данъчен орган

Както беше казано по-рано, призивът на решението към по-висш данъчен орган престава да бъде обикновена формалност. И тук можете да постигнете резултати.

 1. Основата за оплакването ще бъдат възражения, които вече сме написали.
 2. От възражения изключваме онези точки, по които аргументите ни са приети от данъчната инспекция.
 3. Добавяме връзки към следните възможни нарушения:
  • Не бяхме призовани на заседанието на комисията;
  • Не ни беше позволено да се запознаем с всички материали за проверка (които не са приложени към закона);
  • в решението имаше нови искове и допълнителни такси, които не бяха в заверка.
 4. В жалбата пишем за всички аритметични грешки, за които не сме написали в възраженията.
 5. Добавяме и аргументи към текста, ако данъчните органи се опитаха да укрепят позицията си в отговор на нашите възражения.
 6. Уверете се, че сте проверили дали има нова правна практика по въпроса ни. Ако да, добавим и връзки.
 7. Подписаната жалба трябва да бъде подадена до данъчния орган на мястото на регистрация (не на по-висш орган) в рамките на десет дни. Самият местен данъчен орган пренасочва жалбата с материалите за проверка към по-висш орган.
 8. Приложете към жалбата всички възможни допълнителни доказателства, които все още не са подадени до данъчната администрация.
 9. Как и с возражениями, мы рекомендуем подавать апелляционную жалобу через канцелярию инспекции, чтобы иметь на руках документ с отметкой.

II. Судебная стадия

Если вышестоящий налоговый орган оставил в силе какие-то претензии, налогоплательщику остается защищать свои интересы в арбитражном суде.

Самая первая задача, которая стоит перед компанией, — избежать списания денежных средств со счета, так как решение инспекции вступило в законную силу и налоговики уже готовят требование. Эта задача решается через получение обеспечительных мер.

Но обеспечительные меры могут быть получены не ранее, чем в суд будет подано основное заявление, поэтому начнем с него.

2.1 Подготовка и подача заявления в арбитражный суд

Первое знакомство суда с вами произойдет через текст поданного заявления. Судья увидит вас намного позже, а текст уже держит в руках. Постараемся сделать это первое впечатление положительным.

2.1.1 Подготовка текста

 1. Основой для заявления в суд являются те документы, которые мы готовили ранее. Поскольку вышестоящий налоговый орган обычно не расширяет решение новыми доводами или претензиями, нам необходимо только откорректировать текст по числу оставленных в силе претензий и проверить наличие новой положительной правоприменительной практики.
 2. Во вводной части (и далее по тексту) у нас компания становится «заявителем» и добавляется налоговый орган как «ответчик». Необходимо указать данные по ответчику: наименование, адрес.
 3. Так как в суд мы представляем все доказательства, которые имеют отношение к делу, в виде приложений, то в тексте при упоминании соответствующих документов, должны быть ссылки «Приложение №...».
 4. Важно грамотно сформулировать просительную часть. Некоторые судьи начинают рассмотрение дела с выяснения вопроса, о чем просит заявитель. Если вы обжалуете решение налогового органа в части, обязательно надо указать, в какой части обжалуется решение. Обычно перечисляются отдельные эпизоды с суммами доначислений по ним, а также соответствующими пенями и штрафами. При этом желательно указывать абзацы и страницы из резолютивной и мотивировочной частей обжалуемого решения.
 5. Если налоговый орган допустил существенные нарушения, которые сами по себе могут являться причиной отмены решения, необходимо начинать текст заявления с указания на эти нарушения. Далее излагать доводы так же, как и в возражениях на акт проверки.
 6. После просительной части указывается список приложений и ставится подпись лица по доверенности или генерального директора.
 7. Один экземпляр заявления с приложением тех доказательств, которые отсутствуют у налогового органа, отправляются в инспекцию.

2.1.2 Подготовка приложений

Грамотно подготовленные приложения значительно облегчат дальнейшую работу в суде.

 1. Для каждого документа вы должны указывать количество листов в списке приложений в заявлении.
 2. В первую очередь необходимо приложить обязательные документы, без которых не будет принято ни одно заявление в арбитражный суд.
 3. Доверенность лица (желательно оригинал или нотариально заверенную копию), подписывающего заявление, или копии документов, подтверждающих полномочия генерального директора.
 4. Оригинал платежного поручения на уплату госпошлины. Важно помнить, что на платежном поручении обязательно должна быть отметка о списании средств со счета плательщика, иначе суд оставит заявление без движения. Реквизиты для уплаты госпошлины вы найдете на сайте своего суда. Размер определяется по НК РФ.
 5. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ по компании. Выписка должна быть получена не ранее, чем за 30 дней до даты подачи в суд.
 6. Документ, подтверждающий отправку копии заявления в инспекцию (почтовая квитанция, копия первой страницы заявления с отметкой канцелярии и т.п.).
 7. Далее прилагаются документы, специфичные для налоговых споров.
 8. Копия обжалуемого решения налогового органа, копия акта проверки и возражений на него. Копия решения вышестоящего налогового органа. Копии требований налогового органа и ответов на них с описями представленных документов.
 9. Последний, но обычно самый объемный блок — это доказательства по существу дела: копии первичных документов, налоговых деклараций, регистров учета и т.д.
 10. Доказательства по существу желательно перечислять в соответствии с эпизодами и логикой изложения внутри каждого эпизода.
 11. Ключевые места в объемных документах желательно выделять стикерами и (или) желтым маркером, для того чтобы суду было удобно найти нужную информацию, например, в приказе об учетной политике или оборотно-сальдовой ведомости.
 12. Все доку менты, которые представляются в копиях, должны быть заверены словами «Копия верна» с указанием заверяющего лица (обычно это представитель по доверенности, который подписывает заявление), его подписи и даты заверения.
 13. Если приложение объемно, его можно прошить с проставлением на прошивке «Прошито и пронумеровано на _________ листах» и указанием информации аналогично предыдущему пункту. Нумерацию листов необходимо осуществлять в нижнем правом углу.
 14. Помните: нельзя сшивать вместе документы, общее количество листов которых превышает 150. Это связано с тем, что один том судебного дела не может содержать более 150 листов. Суду придется расшить документы, и они станут незаверенными копиями.
 15. Если внутри прошивки содержится значительное количество документов, ее лучше начать с описи этих документов. Это облегчит дальнейшую процессуальную работу.

2.1.3 Подача заявления в суд

В настоящее время существует несколько способов подачи заявления в суд.

 1. Традиционный способ — это подача заявления через канцелярию суда. Преимущества заключаются в том, что суд получает сразу текст заявления и все необходимые приложения, а налогоплательщик — свой экземпляр заявления с отметкой суда о принятии.
 2. Недостаток традиционного способа заключается в том, что для подачи заявления обычно необходимо выстоять огромную очередь из всех, кто в этот день подает заявление (а это не только налоговые дела), что может обернуться потерей нескольких часов времени.
 3. Альтернативный вариант — передача заявления заказным отправлением по почте или с курьерской службой. Однако недостатками такого варианта являются: увеличение срока на принятие заявления, высокая стоимость, если объем приложений значителен.
 4. Современный вариант — это подача электронного заявления через систему my.arbitr.ru. Для того чтобы воспользоваться этим вариантом, необходимо отсканировать обязательные и специфичные приложения, а также подписанное заявление. Файлы передаются через систему электронного документооборота.
 5. Остальные приложения (доказательства по существу), а также оригиналы обязательных документов можно подать через канцелярию, когда делу будет присвоен номер. Для таких ходатайств обычно предусмотрены отдельные окна с меньшим временем ожидания в очереди. Как вариант, доказательства по существу можно представить в суд на предварительном заседании.
 6. На следующий день после принятия заявления судом информация о нем должна появиться в информационной системе kad.arbitr.ru. С этого момента вы можете отслеживать всю информацию по делу через интернет.
 7. В течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления суд должен вынести определение, в котором указать: дату, время и место предварительного судебного заседания; дополнительные документы, которые необходимо представить сторонам.
 8. Если вы допустили ошибку при подаче документов, суд вынесет определение об оставлении заявления без движения и установит срок на устранение этой ошибки.

После ее устранения заявление будет считаться поданным без учета этого срока.

2.2 Подготовка и подача заявления о получении обеспечительных мер

Получение обеспечительных мер — важная составляющая налогового спора. Она защищает денежные средства от списания по требованию налогового органа. По крайней мере, до тех пор, пока решение налогового органа не будет подтверждено судом.

2.2.1. Текст заявления

 1. Для получения обеспечительных мер готовится отдельное заявление, в котором излагаются доводы, почему такие меры должны быть представлены. Заявление должно решить две задачи: убедить суд в том, что разовое списание денежных средств по требованию налогового органа нанесет существенный и непоправимый ущерб компании, а также в том, что даже если компания проиграет дело, у нее все равно будут возможности выплатить все необходимые налоги.
 2. Первая смысловая часть доказывается через сравнение бухгалтерской и налоговой отчетности компании и суммы требований налогового органа. Необходимо показать, что размер требований составляет значительную долю в общем объеме свободных денежных средств, что списание денег лишит компанию возможности выплатить зарплату или расплатиться по долгам и т.д.
 3. Вторая часть базируется на тех же доказательствах. Задача компании показать, что у нее достаточный объем основных средств, дебиторской задолженности, постоянный рост выручки и прибыли. Эти факты должны продемонстрировать, что независимо от исхода дела компания сможет покрыть задолженность перед бюджетом.
 4. Важно помнить, что по умолчанию решение вопроса о предоставлении обеспечительных мер остается на усмотрении суда. Очень редко, когда решение суда по этому вопросу удается оспорить в вышестоящих инстанциях.
 5. Единственный фактор, который может гарантировать положительный ответ, — это встречное обеспечение. К такому обеспечению относятся банковская гарантия, поручительство, иное финансовое обеспечение. При этом сумма обеспечения должна покрывать не менее 50 процентов от доначислений.
 6. Иногда применяется такой вариант обеспечения, как передача на депозит суда векселя третьего лица номиналом на необходимую сумму.
 7. Тонким моментом является здесь то, что банковская гарантия стоит дополнительных денег, а поручитель или векселедатель могут быть квалифицированы судом как ненадежные.
 8. В просительной части заявления необходимо указать на приостановление действия решения налогового органа в оспариваемой части, а также на просьбу запретить налоговому органу списывать денежные средства по решению, налагать арест на банковские счета, имущество и т.д.

2.2.2 Приложения к заявлению

 1. К заявлению об обеспечительных мерах должен быть приложен оригинал платежного поручения на уплату госпошлины, так как такое заявление оплачивается дополнительно согласно размерам, установленным НК РФ.
 2. Обязательно прилагается заверенная копия требования налогового органа, подтверждающая угрозу списания денежных средств.
 3. Также прилагаются заверенные копии документов, которыми компания обосновывает необходимость получения обеспечительных мер.

2.2.3 Подача и рассмотрение заявления об обеспечительных мерах

 1. Обычно заявление об обеспечительных мерах подается вместе с основным заявлением, для того чтобы иметь возможность оперативно предотвратить списание денежных средств.
 2. Однако такое заявление в принципе может быть подано в любой момент позже до тех пор, пока компании вообще интересно получение обеспечительных мер.
 3. Подается заявление теми же способами, что и основное (см. выше).
 4. Суд обязан принять решение по заявлению в течение одного дня, то есть решение должно быть принято на следующий день. Результат рассмотрения отражается в определении о принятии обеспечительных мер или об отказе в таком принятии.
 5. Если суд вынес положительное решение, налогоплательщику следует оперативно получить исполнительный лист и свой экземпляр определения. Эти документы должны быть представлены в налоговый орган и те банки, в которых у налогоплательщика имеются счета. В идеале налогоплательщик может получить нотариальные копии исполнительного листа, однако далеко не все нотариусы оказывают такую услугу.
 6. Следует помнить, что налоговый орган, скорее всего, попытается оспорить определение о принятии обеспечительных мер в апелляционной инстанции. Шансы на отмену минимальны.
 7. Если налогоплательщик получил отказ в обеспечительных мерах, щ он имеет возможность повторно подать заявление. В тексте заявления нужно учесть и преодолеть все те доводы, которые указал суд в обоснование отказа в своем определении. При этом повторно уплачивается госпошлина и прилагаются документы.

2.3 Предварительное судебное заседание

Предварительное заседание является обязательным этапом на судебной стадии.

 1. Основной целью предварительного заседания является выяснение с ути спора, определение требований и необходимого состава доказательств.
 2. Некоторые судьи очень формально относятся к предварительному заседанию, укладывая его в 15 минут. Однако мы рекомендуем всегда тщательно готовиться, так как в большинстве случаев суд попросит стороны раскрыть свои доводы и представленные доказательства.
 3. По итогам предварительного заседания суд может предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Также на этом этапе налоговый орган должен передать компании свой отзыв на заявление.
 4. Иногда, если, по мнению суда не все доказательства представлены или требуется уточнение требований, предварительное заседание может быть отложено.
 5. По итогам предварительного заседания суд назначает основное слушание, выносит соответствующее определение.

2.4 Подготовка к основному судебному заседанию

 1. После того как предварительное заседание прошло, компании необходимо совершить ряд обязательных действий.
 2. В первую очередь, необходимо составить опись материалов дела. Ознакомление с материалами дела проходит по регламенту суда, который публикуется на сайте. Соответствующую информацию можно получить по телефону у помощника судьи.
 3. Обычно необходимо подать ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
 4. Во время ознакомления необходимо составить подробную опись всех документов, чтобы представлять какой документ в каком томе и на каких листах находится. Задача может быть существенно облегчена, если заранее налогоплательщик составлял вспомогательные описи (см. выше).
 5. Если налоговый орган представил в материалы дела какието документы, которыми налогоплательщик не владеет, их необходимо сфотографировать, чтобы иметь возможность ссылаться на их содержание.
 6. После того как опись сформирована, компании необходимо подготовить пояснения для суда. Пояснения в базовом варианте представляют собой заявление, в котором вместо слов «Приложение №...» указываются соответствующие листы дела, например, «т.д. 4, л. 57–59».
 7. Дополнительно необходимо проанализировать отзыв ответчика. Если в нем появились какие-то новые доводы, их необходимо преодолеть контрдоводами и ссылками на правоприменительную практику.
 8. Если существо дела касается каких-то последовательных учетных операций с множеством подтверждающих документов, строго рекомендуется составление дополнительных таблиц с иллюстрациями расчетов, а также со ссылками на документы в материалах дела. Такая таблица должна позволять в течение минимального времени дать ответ на вопрос: «откуда взялась эта сумма, где это можно увидеть».
 9. Если суд попросил представить дополнительные доказательства, их необходимо приложить к пояснениям.
 10. Мы рекомендуем к основному судебному заседанию распечатывать для себя выдержки из всех нормативных актов и актов правоприменительной практики, на которые имеются ссылки в пояснениях. Ключевые цитаты могут быть выделены жирным шрифтом, а также подчеркнуты желтым выделением или маркером.
 11. Прикладывать тексты правоприменительных актов к пояснениям не надо.
 12. Желательно обеспечить получение налоговым органом пояснений и дополнительных доказательств заблаговременно до судебного заседания и иметь подтверждение такого получения.

2.5 Основное судебное заседание

В основном судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу. Есть несколько строгих правил, которых необходимо придерживаться.

 1. Необходимо вставать при изложении своих доводов, ответах на вопросы ответчика или суда. Вставать необходимо, когда суд удаляется на вынесение решения и когда возвращается из совещательной комнаты. Резолютивная часть решения суда также заслушивается стоя. Иное допускается только по прямому указанию суда.
 2. Нельзя спорить с судом. Если вы видите, что суд не понимает или неправильно понимает какие-то детали спора, старайтесь вежливо переубедить суд, повторяя свои доводы, но не опровергайте открыто какие-то мысли, высказанные судом.
 3. Как вариант, вы можете перенести доводы суда на ответчика, представив их как мысли последнего. Начиная со слов «ответчик ошибочно считает, что», вы можете парировать неудобные выводы суда.
 4. Необходимо внимательно следить за речью ответчика, так как в рамках своего выступления он может совершить логические ошибки или озвучить мысли, которые выгодны компании. Эти моменты можно и нужно использовать сразу, заставив оппонента оправдываться на месте.
 5. Презентация доводов налогоплательщика должна производиться в форме н епринужденного выступления. Категорически нельзя читать текст своих доводов «по бумажке». Исключением является подчеркнутое цитирование какихто ключевых моментов в документах, нормативных актах, правоприменительной практике.
 6. Под рукой всегда должна быть опись документов, предварительно изученная, чтобы при необходимости или по просьбе суда быстро называть том и лист дела, относящийся к документу.
 7. Если существо дела касается нескольких однотипных операций (групп операций) налогоплательщик должен уметь показать пример своего учета на одной из них со ссылками на все необходимые документы в материалах дела. При этом по каждой такой операции информация всегда должна быть под рукой.
 8. Следует помнить, что в большинстве случаев суду потребуется время на размышление над делом, поэтому судебное заседание может быть отложено. Вероятность отложения повышается пропорционально сложности эпизодов и их количеству.
 9. По итогам рассмотрения суд вынесет решение. Сторонам на заседании будет объявлена только резолютивная часть (отказать, удовлетворить, удовлетворить в части и т.п.).
 10. Мотивировочная часть решения должна изготавливаться в течение 5 рабочих дней, однако этот срок часто не соблюдается. Для упрощения своей работы многие судьи заранее просят стороны предоставить свои доводы в электронном виде. Если этого не было, свяжитесь после заседания с помощником судьи и предложите свою помощь, так как это ускорит процесс получения судебного акта.
 11. Если судебный акт вас не устраивает, он может быть обжалован в суде апелляционной инстанции в течение месяца.

2.6. Разбирательство в суде апелляционной инстанции

Суд апелляционной инстанции — втрое больше судей, втрое меньше работы. Если вы выиграли в первой инстанции...

 1. Если вы решили подать апелляционную жалобу на решение суда, то у вас есть месяц с момента получения полного текста решения.
 2. Апелляционная жалоба подается через суд первой инстанции с приложением платежного поручения на уплату госпошлины, копии оспариваемого решения суда, доверенности и документов, подтверждающих отправку экземпляра жалобы ответчику.
 3. За основу жалобы берется последний вариант пояснений. В жалобе вы должны переработать свои доводы таким образом, чтобы продемонстрировать ошибки суда, а не налогового органа (суд неправильно оценил, суд ошибочно не принял во внимание и т.д.).
 4. Не забывайте, что при подготовке каждого нового процессуального документа необходимо актуализировать правоприменительную практику по вопросу.
 5. К апелляционной жалобе вы не можете прикладывать дополнительные доказательства. Однако если налоговый орган тоже обжалует какую-то часть решения суда, то с отзывом на его жалобу вы можете приложить необходимые документы. Если суд не будет придираться, они попадут в материалы дела.
 6. Получив жалобу, суд назначит своим определением дату и время судебного заседания.
 7. В апелляционном суде не существует предварительных заседаний, хотя бывает, что после первого заседания слушания откладываются. По умолчанию надо быть готовыми к тому, что дело будет рассмотрено за один день.
 8. Если жалобу подает налоговый орган, суд в определении о назначении слушаний укажет на необходимость представления отзыва на жалобу. Отзыв формируется из последнего варианта пояснений, которые были использованы в суде первой инстанции. При этом необходимо дополнить текст ссылкам на решение суда и согласием с его выводами.
 9. Отзыв необходимо заблаговременно представить налоговому органу и суду.
 10. Правила проведения судебных заседаний, в целом, аналогичны суду первой инстанции.
 11. По итогам рассмотрения сторонам оглашается резолютивная часть постановления. В течение 5 дней постановление должно быть изготовлено полностью для рассылки сторонам. Постановление может быть обжаловано в суде кассационной инстанции.

2.7. Разбирательство в суде кассационной инстанции

Процесс в кассационной инстанции чем-то напоминает апелляцию, но есть отдельные нюансы.

 1. Помните: по закону можно обжаловать решение суда первой инстанции сразу в кассационном суде, минуя апелляцию.
 2. Жалоба в суд кассационной инстанции подается в течение двух месяцев с приложением документов, аналогичных апелляции.
 3. Жалоба подается через суд первой инстанции. После получения жалобы суд кассационной инстанции назначает дату и время судебного заседания.
 4. Если жалобу подает налоговый орган, вам необходимо будет представить отзыв на его жалобу.
 5. Помните: суд кассационной инстанции не рассматривает дело по существу. Он оценивает только правовые выводы. Все факты, которые установлены в решении и постановлении предыдущих судов, оспаривать бессмысленно. Если это делает налоговый орган, смело указывайте в отзыве на попытку «переоценки фактических обстоятельств дела».
 6. В суд кассационной инстанции не представляются новые доказательства.
 7. Очень редко слушания в кассационном суде проходят более чем за одно заседание.
 8. У суда кассационной инстанции есть одна специальная опция: он может вернуть дело на новое рассмотрение в один из предыдущих судов в связи с неполным изучением фактических обстоятельств дела.
 9. По итогам рассмотрения сторонам оглашается резолютивная часть постановления. В течение 5 дней постановление должно быть изготовлено полностью для рассылки сторонам.
 10. Независимо от решения кассационного суда (вернуть дело на новое рассмотрение, отменить судебные акты, оставить в силе и т.д.) вынесенное постановление может быть обжаловано в надзорную инстанцию.

2.8. Суд надзорной инстанции

Поскольку менее 1 процента всех дел попадает на рассмотрение надзорной инстанции (ВАС РФ), остановимся только на самых ключевых моментах.

 1. Текст надзорной жалобы или отзыва на нее должен быть кардинально переработан. В документе следует делать упор на значимость вопроса в рамках всей страны в целом, на неоднозначность правоприменительной практики, на значительное ущемление прав неограниченного круга лиц, нарушение международных норм и т.д.
 2. Изложение претензий налоговых органов и контрдоводов должно быть сокращено до минимума без лишних ссылок на доказательства.
 3. Если ваше дело все-таки попало на рассмотрение Президиума ВАС РФ, мы рекомендуем обратиться к опытным консультантам на этой стадии, так как судебные слушания потребуют не только практической, но и глубокой теоретической подготовки.
 4. Помимо разрешения дела по существу в ту или иную пользу ВАС РФ также может вернуть дело на новое рассмотрение.